De resultaten

8.1 zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen.

8.2 leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast vindt er in groep 7 de Entreetoets en in groep 8 de Cito Eindtoets plaats. Uit de uitslagen van deze toetsen blijkt dat deze resultaten overeenkomen met de gemiddelde resultaten op vergelijkbare scholen en in aantal gevallen halen we een hoger gemiddeld resultaat.

Cito Eindtoets
Door middel van de Eindtoets kunnen scholen onderling vergeleken worden. De vergelijking is alleen mogelijk als het gaat om scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. 

jaar

schoolscore

landelijk gemiddelde score van vergelijkbare scholengroep

landelijk gemiddelde score alle scholen

2021 540,4   535
2020      
2019 540,2   536,1
2018 540,3   535,6
2017 538,6  535,2 535,6

2016

538,7

534,6

534,9

2015

538,7

534,9

535,3

2014

540,7

534,6

534,4

2013

539,0

534,8

534,7

2012

540,3

535,3

535,1

 


8.3 doublures

5.26% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2019 meer dan 8 jaar op de basisschool.

8.4 verwijzingen

In het achterliggende jaar (2020/2021) hebben de leerlingen de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

  onderwijssoort/niveai aantal 

 

VWO

7

20

 

Havo/VWO 

2

5,7

 

Havo

11

31,4
  VMBO GT 6 17,1

 

VMBO K

8

22,9
  VMBO B 1 2,9

 

Ons gemiddelde verwijzingspercentage is over een periode van vier jaar 0,41%, terwijl het percentage van ons samenwerkingsverband ligt op 0,34%.
 

8.5 onderwijstoezicht

De inspectie heeft in januari 2016 een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek afgenomen. Ook vraagt de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks de resultaten van de Eindtoets op bij Cito om zo de resultaten van het onderwijs te beoordelen. Als eindconclusie beoordeelt de inspectie dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op de onderzochte onderdelen op orde is en dat gebleken is dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. De school krijgt een zogenaamd basisarrangement toegekend. 

8.6 kwaliteitshandboek

Een school dient zicht te hebben op eigen kwaliteit. De kwaliteit moet omschreven en toetsbaar zijn. Dat kan alleen als daar de juiste indicatoren voor opgesteld zijn met de daarbij bedoelde praktijken. Met andere woorden: wat is goede kwaliteit en wat zie je dan in de praktijk. De inspectie van het onderwijs heeft hiervoor een toezichtkader geschreven met daarbij een omschrijving van de praktijk zoals dat naar haar mening zou kunnen zijn. 

423