De resultaten

8.1 zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente, die ingezet wordt, helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen.

8.2 leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast vindt er in groep 7 de Entreetoets en in groep 8 de Cito Eindtoets plaats. Uit de uitslagen van deze toetsen blijkt dat deze resultaten overeenkomen met de gemiddelde resultaten op vergelijkbare scholen en in aantal gevallen halen we een hoger gemiddeld resultaat.

Cito Eindtoets
Door middel van de Eindtoets kunnen scholen onderling vergeleken worden. De vergelijking is alleen mogelijk als het gaat om scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. 

jaar

schoolscore

landelijk gemiddelde score van vergelijkbare scholengroep

landelijk gemiddelde score alle scholen

2017 538,6  535,2 535,1

2016

538,7

534,6

534,5

2015

538,7

534,9

534,8

2014

540,7

534,6

534,4

2013

539,0

534,8

534,7

2012

540,3

535,3

535,1


8.3 doublures

Het gemiddelde percentage doublures van de afgelopen drie jaar is 0,67%. Hierbij worden alle doublures meegeteld in de groepen 1 t/m 8.
Het percentage moet onder de 3% liggen, berekend over de zittenblijvers uit de groepen 3 t/m 8.
Het percentage doublures over drie jaar wordt als volgt berekend:
(totaal aantal doublures (drie jaar) : aantal leerlingen (drie jaar) x 100 = 0,11 %.)

8.4 verwijzingen

In het achterliggende jaar hebben de leerlingen de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

 

Praktijkonderwijs

0

niveau 1

Leerweg ondersteunend onderwijs – Basisberoepsgerichte leerweg

2

niveau 2

Basisberoepsgerichte leerweg

1

niveau 3a

Kaderberoepsgerichte / Gemengde / Theoretische leerweg

7

niveau 3b

Gemengde / Theoretische leerweg / HAVO

5

niveau 4

HAVO / VWO

21

 

In het achterliggende jaar zijn er geen leerlingen verwezen naar een speciale school voor basisonderwijs.
Ons gemiddelde verwijzingspercentage is over een periode van vier jaar 0,41%, terwijl het percentage van ons samenwerkingsverband ligt op 0,34%.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de schooljaren 2011-2012 tot en met 2014-2015.

8.5 onderwijstoezicht

De inspectie heeft in januari 2016 een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek afgenomen. Ook vraagt de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks de resultaten van de Eindtoets op bij Cito om zo de resultaten van het onderwijs te beoordelen. Als eindconclusie beoordeelt de inspectie dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op de onderzochte onderdelen op orde is en dat gebleken is dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. De school krijgt een zogenaamd basisarrangement toegekend. 

8.6 kwaliteitshandboek

Een school dient zicht te hebben op eigen kwaliteit. De kwaliteit moet omschreven en toetsbaar zijn. Dat kan alleen als daar de juiste indicatoren voor opgesteld zijn met de daarbij bedoelde praktijken. Met andere woorden: wat is goede kwaliteit en wat zie je dan in de praktijk. De inspectie van het onderwijs heeft hiervoor een toezichtkader geschreven met daarbij een omschrijving van de praktijk zoals dat naar haar mening zou kunnen zijn. De school heeft haar praktijk naast het toezichtkader gelegd en daar een beschrijving van opgesteld. Er is dus een kwaliteitshandboek gemaakt met daarin een omschrijving van onze praktijk. Uit het kwaliteitshandboek blijkt op welke punten we voldoende kwaliteit leveren. Ook op welke punten er nog ontwikkeling kan of moet zijn. Belangstellenden kunnen inzage vragen in dit kwaliteitshandboek. Vanwege de relatie die er is met Parnassys (digitaal administratiesysteem), oriënteren wij ons op een aan dat systeem gelinieerd  kwaliteitsinstrument: Integraal.

423