De leraren

5.1 wijze van vervanging 

Elke groep heeft een leerkracht als eindverantwoordelijke. Dit is veelal de leerkracht die de meeste lessen in de groep geeft. Bij een gelijkmatige duobaan is de eindverantwoordelijkheid verdeeld. Bij compensatie- of ander verlof wordt de groep zoveel als mogelijk door dezelfde leerkracht vervangen. 

5.2 de inzet van onderwijsassistenten 

Onze onderwijsassistente heeft onderwijsondersteunende taken met als doel de bevordering van de taal-, lees- en rekenprestaties. Zij werkt zowel in de groep als met een groepje leerlingen in een aparte ruimte. Daarnaast verleent de onderwijsassistente assistentie bij administratieve- en andere schoolse taken.

5.3 de begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en andere opleidingen

Onze school is stageschool voor studenten van Pabo de Driestar te Gouda. Dat betekent dat verschillende stagiaires in een klas activiteiten verrichten om het lesgeven te leren onder toezicht van de leraar.
De studenten van het laatste studiejaar aan de Pabo komen als Lio (leraar in opleiding) gedurende 10 tot 20 weken achtereen (waarvan enkele weken gedeeltelijk) lesgeven in één of twee groepen. Hierbij is het de bedoeling zelfstandig leiding te leren geven aan de groep. Om die reden zal de leerkracht in die situatie wat langer buiten het klaslokaal verblijven en andere taken binnen de school verrichten of wordt een groep opgesplitst.
Daarnaast bieden we stageplaatsen voor opleidingen die opleiden voor een baan in het onderwijs, zoals de opleiding onderwijsassistentie. Onze vijf scholen bieden in de eerste plaats stageplaatsen voor studenten van PABO Driestar-Educatief in Gouda en het Hoornbeeck College.

5.4 scholing van leraren

Ieder jaar kiezen we als team enkele onderwerpen waarop wij specifieke aandacht richten. Dit kan betekenen dat wij voor die onderwerpen als team nascholing volgen of begeleiding vanuit een schoolbegeleidingsdienst vragen. Daarnaast wordt gericht gebruik gemaakt van het nascholingsaanbod voor individuele leerkrachten.
 

414