Praktische informatie

10 PRAKTISCHE INFORMATIE

10.1 opening schooljaar

Elk cursusjaar wordt geopend met een kerkdienst in de plaatselijke dorpskerk van de Hersteld Hervormde Gemeente. Deze dienst wordt ook dit jaar gehouden op de eerste woensdagavond van het nieuwe cursusjaar en begint om 19.30 uur.

10.2 schoolregels

Een ieder gedraagt zich naar behoren in gehoorzaamheid aan Gods Woord en Wet, en zij een ander hierin niet tot een aanstoot; bijv. niet vloeken, schelden, enz.

algemene fatsoensregels:

 • Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij!
 • Zorgen voor elkaar is goed, laat zien dat je dat doet!
 • Ik weet wel hoe het hoort, ik zeg geen vloek of lelijk woord.
 • Een compliment kost geen cent!
 • Praat mét elkaar, niet over elkaar!
 • Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doet dat ook een ander niet!
 • Samen delen, samen spelen.
 • Wees netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft.
 • Als je met een ander omgaat, zorg dan dat je netjes praat.
 • Het is aardig om belangrijk te zijn, maar het is belangrijker om aardig te zijn.
 • Een groet doet iedereen goed!
 • Denk eerst na voordat je iets doet, dat voelt ook voor de ander goed.

school:

 • Huiswerk wordt keurig verzorgd en goed geleerd. Voor een ‘School met de Bijbel’, als de onze, houdt dat bovendien in, dat de leerlingen voor de maandagmorgen een Psalm, tekst of een vraag en antwoord uit Kort Begrip moeten leren.
 • Materialen die door eigen schuld zoekraken of vernield worden, dienen vergoed te worden of de leerling dient zelf voor vervanging zorg te dragen.
 • In de school wordt niet gesnoept. 
 • Kinderen die drinken van huis meenemen, verzoeken wij dit bij voorkeur te doen in een beker die meegegeven is van huis. Dit i.v.m. het milieu
 • Vakken en schoolspullen netjes houden.
 • Iedere klas heeft een eigen in- en uitgang, alleen daardoor naar binnen en buiten. Jassen worden netjes aan de kapstok opgehangen.
 • Uitlenen en terugbrengen van boeken uit het documentatiecentrum gaat in overleg met de eigen leerkracht.
 • We gaan ervan uit dat leerlingen geen mobiele telefoon naar school meenemen. Mocht dit, om wat voor redenen dan ook, wel nodig zijn dan mag er niet zonder toestemming van de leerkracht gebruik van gemaakt worden.   

plein:

 • Niet op het schoolplein fietsen of steppen tot vier uur.
 • Afval (papiertjes e.d.) in de daarvoor bestemde container of prullenbakken.
 • Niet in de fietsenstalling en in de struiken staan of spelen.
 • Fietsen in de eigen fietsenstalling.
 • Spelletjes waarbij kledingstukken beschadigd worden, zijn verboden.
 • In de pauze en voor schooltijd mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten of de school binnen zonder toestemming van de meester of juffrouw (pleinwacht).
 • Na de bel gaan de leerlingen ordelijk naar binnen volgens de geldende afspraken.
 • Bij regenachtig weer mogen de kinderen na het regenbelsignaal naar binnen, onder toezicht van de pleinwacht (echter niet eerder dan een kwartier voordat de school begint. Laat uw kind daarom bij regenachtig weer niet te vroeg naar school gaan). De kleuterschool vormt hierop een uitzondering.
 • De kinderen mogen niet in de struiken komen en dienen de afrasteringen te ontzien. 
 • Kauwgum is niet toegestaan.
 • De kinderen kunnen in de pauzes verschillende spelactiviteiten doen a.d.h.v. een spelrooster.
 • Niet op het plein voetballen, maar alleen volgens het schema in de pannakooi.
 • Niet met krijt e.d. op de muren en op het plein schrijven.
 • Bij ruzie wordt de pleinwacht of meester/juffrouw gewaarschuwd; andere kinderen mogen zich hier niet mee bemoeien.
 • Treiteren en plagen wordt niet toegestaan.
 • Kinderen mogen niet zonder reden voor schooltijd of in de pauze binnenkomen, tenzij zij een door de leerkracht verstrekt ‘schoolpasje’ kunnen vertonen.
 • De groepen 5-8 mogen op donderdagmiddag skeeleren. 

10.3 adreswijziging

Wilt u bij verandering van uw adres of (nieuw) telefoonnummer ons dit even schriftelijk melden voor de administratie?
Gaat u verhuizen naar een ander ‘voedingsgebied’ of naar een andere plaats, neemt u dan contact met ons op, zodat wij u nader kunnen informeren over de verdere gang van zaken.

10.4 mededelingen onderbouw

tijd: Wilt u uw kind niet eerder dan 15 minuten voor schooltijd op school laten komen! Vanaf dat moment is er toezicht in de klas.

uitgaanstijd: De kleuters gaan 5 minuten eerder uit: om 11.55 uur en 15.25 uur. De juffen brengen de kinderen naar de parkeerplaats bij de sporthal.

gymschoenen: In het belang van uw kind is het nodig te zorgen voor gymschoenen (met lichtgekleurde zolen!), vooral om uitglijden te voorkomen in de gymzaal, met alle nare gevolgen van dien. 
Bovendien zouden we de gymschoenen graag in een gymtas zien met een koordje erdoor. A.u.b. geen plastic tassen.

naam: Om veel zoeken en ruilen te voorkomen, verzoeken wij u om overal de naam van uw kind in te zetten, bijv. in shirt, broek, rok, jas, tas, gympjes, enz.

fruit: ‘s Morgens mogen de kinderen fruit en/of drinken meenemen (geen ‘prik’). Geen snoepgoed en a.u.b. ook geen zakken chips.

mededelingen: Deze krijgt u via een briefje.

fietsen: Vanzelfsprekend valt het van en naar schoolgaan onder verantwoordelijkheid van de ouders.

cadeautjes: Voor ouders en grootouders mogen de kleuters bij verjaardagen een kleurplaat maken. Verder in geval van ziekte, geboorte en jubileum in de familie. Wilt u ons wel tijdig op de hoogte stellen, ± 1 week van tevoren, d.m.v. een briefje?

speelgoed: Op vrijdagmiddag mogen de kinderen eigen speelgoed mee naar school nemen. 

10.5 mededeling groep 3

Op school krijgt uw kind bijna alle materialen (potlood, gum. e.d.) die het nodig heeft. Wilt u uw kind wel een (klein) pakje viltstiften, een werkschort (zie hoofdstuk 10.13) en gymschoenen meegeven?
 
10.6 zending

Elke maandagmorgen kunnen de kinderen een vrijwillige bijdrage meebrengen voor de zending.
Het zendingsgeld wordt besteed voor:
•    3 adoptiekinderen op Haïti (via Woord en Daad).
•    het resterende geld wordt verdeeld onder verschillende zendingsinstanties en hulporganisaties.
Wilt u de zending niet vergeten en uw kind(eren) daarin stimuleren en motiveren!

10.7 gym

Tijdens gym wordt er in groep 3 t/m 8 gymkleding gedragen. De gymkleding wordt aan het begin van het schooljaar door de school verstrekt. Alleen het dragen van deze uniforme kleding is tijdens de gymles toegestaan. 
Verder wordt door de gemeente met klem verzocht gymschoenen te dragen met het oog op de veiligheid en hygiëne. Deze gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden en geen zwart profiel hebben i.v.m. afgeven. Verder verzoeken wij u dringend de naam in de gymkleding en gymschoenen te schrijven! Iedere leerling dient over een gymtas/-zak te beschikken, voor het opbergen van de gymkleding/gymschoenen op school. De leerkracht geeft aan het begin van het schooljaar aan, op welke dag de gymkleding mee naar huis gaat om gewassen te worden.

10.8 oude batterijen en postzegels

Oude batterijen kunt u dagelijks op school deponeren in de daarvoor bestemde bak die naast het kopieerkamertje staat. De opbrengst hiervan komt de school ten goede.
Verder sparen wij ook postzegels voor de zending. Wilt u de postzegels niet afweken, maar nog met een klein papierrandje er omheen uitknippen? Voor elk ‘zakje’ postzegels krijgt uw kind een plaatje! Inleveren bij juf Erna.

10.9 verjaardagen

Met de verjaardag krijgt uw kind gelegenheid te trakteren. In de groepen 1 en 2 wordt getrakteerd in overleg met de juf. Voor de andere groepen is hiervoor 10 minuten voor de pauze gelegenheid. T.a.v. het trakteren hebben we de school in drieën verdeeld. De leerlingen van de groepen 1 en 2 trakteren alleen hun eigen groep en de op dat moment aanwezige leerkrachten van de onderbouw. Hetzelfde geldt voor de groepen 3 en 4, alsmede voor de groepen 5 t/m 8. Veel gewilde en aanbevolen traktaties zijn: kaas, worst, augurk, fruit, bitterbal, ballon, stift, enz. Wilt u hieraan uw medewerking geven in het belang van uw kind(eren)?

10.10 project

Elk jaar wordt er een projectweek georganiseerd. Deze week sluiten we af met een kijkavond. Op deze avond is er een tentoonstelling van het leerlingenwerk over het gekozen thema. Eén keer in de vier jaar wordt gewerkt aan een ‘vrij’ thema en ligt alle nadruk op het leerlingenwerk. De andere drie jaar werkt de hele school aan een centraal gekozen en door een werkgroep aangestuurd thema. De verschillende aspecten van het thema worden groepsoverstijgend uitgewerkt. Voor deze kijkavonden worden er mensen buiten de school uitgenodigd, die vanuit hun professie iets vertellen of laten zien over een onderdeel van het gekozen thema.

10.11 huiswerk

Wanneer een kind een bepaalde leerachterstand heeft, is uw hulp slechts zinvol als deze met een vaste regelmaat geschiedt en de leerstof uitgelegd wordt op een manier die aansluit bij de werkwijze op school, omdat het anders eerder verwarrend dan verhelderend werkt. Overleg tussen ouders en leerkracht of logopedist (bijv. op de contactavonden) is in zo’n geval gewenst.
Huiswerk in de onderbouw komt slechts incidenteel voor, in de bovenbouw daarentegen met een zekere regelmaat.
In tegenstelling tot bv. rijtjes uit het hoofd leren, zijn bij vakken als aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis ook het inzicht en het leggen van eenvoudige verbanden belangrijk.
Niet het uit het hoofd leren van antwoorden zonder enig inzicht, maar het begrijpen van de leerstof is hierbij van wezenlijk belang. Om zich de leerstof op deze wijze eigen te maken worden op onze school de volgende studietechnieken aangeleerd:
a.    Het onderstrepen van belangrijke dingen (dit is vanzelfsprekend niet toegestaan in schoolboeken).
b.    Het opschrijven van de belangrijkste woorden van een alinea (soms wordt in de methode al enige hulp geboden door belangrijke woorden cursief of vet te drukken).
c.    Het maken van een samenvatting (dit is voor sommige kinderen erg moeilijk, maar met a of b lukt het ook).
In de regel wordt een repetitie al een week van tevoren opgegeven, waarbij opgemerkt wordt, dat wat het leren van huiswerk betreft 3 x 2 meer is dan 1 x 6. (Wanneer een kind op 3 verschillende dagen een les twee keer doorneemt, onthoudt het meer dan wanneer dit op één dag zes keer gebeurt). Van onze kant wordt zoveel mogelijk getracht een repetitie niet op maandag te geven en bovendien wordt het aantal schriftelijke overhoringen veelal beperkt tot maximaal één per dag. 
Laat uw kind:
•    Goed opletten tijdens de bespreking/verwerking op school, dit vergemakkelijkt het huiswerk aanzienlijk.
•    Het huiswerk opschrijven, dit voorkomt ‘vergeten’.
•    De leerstof verdelen (bijv. 40 aardrijkskundige plaatsen in vieren: 10 per avond).
•    Niet zinloos een bladzij tien keer over lezen, zonder er werkelijk met de gedachten bij te zijn; laat ze alinea voor alinea doorlezen, belangrijke zaken opschrijven/onderstrepen.
•    De krant lezen; dit kan vooral bij een vak als aardrijkskunde een goede steun zijn, maar geeft ook een impuls aan de ontwikkeling van de woordenschat.
Wilt u als ouders toezien op het leren en maken van het huiswerk van uw kinderen?

10.12 klassenbibliotheek

Zodra de leerlingen kunnen lezen, is er de mogelijkheid om één of twee boeken per keer mee naar huis te nemen. Alleen als de ‘uitgelezen’ boeken weer worden ingeleverd, mogen de kinderen andere boeken meenemen. De boeken mogen uitsluitend in een (plastic) tas worden vervoerd. Bij onherstelbare schade worden de kosten in rekening gebracht. De boeken kunnen gratis geleend worden.
Voor spreekbeurten, werkstukken, etc., kunnen de leerlingen terecht in het documentatiecentrum.

10.13 werkschorten

Ter voorkoming van bijvoorbeeld lijm of verf in de kleding van uw kind, zouden we graag voor ieder kind een schort op school hebben. Gedacht kan worden aan het vermaken van een oud overhemd. Een kleine moeite uwerzijds en hopelijk een jarenlang werkplezier anderzijds voor uw kind.

10.14 gevonden voorwerpen

In de school staat een bak met gevonden voorwerpen. Bij vermissing van het één of ander is het raadzaam hier even in te kijken. 

10.15 lopen of fietsen naar school

Vanwege het aantal leerlingen en de beperkte ruimte tot stallen van fietsen, verzoeken wij de kinderen, die binnen de ‘cirkel’ van de schoolomgeving wonen, lopend op school te komen. Een uitzondering hierop vormen die leerlingen van groep 1 en 2, waarvoor het halen en brengen anders voor de ouders problemen geeft. 

Fietscirkel 


 

477