De ontwikkeling van het onderwijs in de school

7.1 zorg voor de relatie school en omgeving

De gemeente Staphorst geeft al een aantal jaren met veel succes uitvoering aan het leesbevorderingsproject Boekenbas. Dit project krijgt in de komende jaren een nieuwe inhoud, onder de naam 'Bas in de buurt'.  De financiering gebeurt vanuit de extra financiële middelen die de gemeente jaarlijks ontvangt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.
Daarnaast heeft goede zorg voor de kinderen, meer in het algemeen gesteld, op gemeentelijk niveau alle aandacht. Dit gebeurt via de decentralisatie Jeugdzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin vervult hierbij een belangrijke spilfunctie. Binnen dit centrum werken de kerken, de politie, de gezondheidsdienst, het maatschappelijk werk, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen met elkaar samen. Ook de zorgteams binnen onze scholen maken hier een onderdeel van uit.
Onze school maakt o.a. gebruik van de diensten van Driestar Educatief om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven. 

7.2 onderwijsverbetering

Bijzondere aandacht heeft het achterliggende jaar de verdere invoering van het vak Engels gekregen. 
Het invoeren van Passend Onderwijs is een blijvend aandachtspunt. 
De methode ‘Wonderlijk gemaakt’, een methode seksuele vorming voor het basisonderwijs, is verder ingevoerd in alle groepen.
Voor natuuronderwijs en techniek is de nieuwe methode ‘Wondering the World’ ingevoerd in groep 5, 6 en 7. Het komende jaar zal ook groep 8 met de nieuwe methode werken. 
In de groep 4, 5 en 6  is gewerkt met de nieuwe taal- en spellingmethode Taal Actief. Deze methode zal het komende cursusjaar ook in groep 7 ingezet gaan worden.
Het team is het afgelopen schooljaar (2016-2017) gestart met het updaten van het Zwols Model. Ook de komende jaren zal deze update nog onze aandacht vragen. Het Zwols Model wordt zo stap voor stap opnieuw bekeken en waar nodig worden afspraken en aanpassingen gemaakt waardoor ons onderwijs verbetert. Binnen deze updat is het ons voornemen om het komende schooljaar aandacht te besteden aan het omgaan met ASS op school en de inzet van coöperatieve werkvormen. 
Door het toepassen van verschillende technieken vanuit het boek Teach Like a Champion werd aandacht besteed aan leerkrachtvaardigheden. 
In het schoolplan voor de periode 2015-2019 staan de beleidsvoornemens en de streefdoelen voor het komende jaar beschreven. Een exemplaar ligt ter inzage op school.

421